A Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára – a hónap dokumentuma rovatban – a 116 éve szentelt tiszaadonyi kápolnáról emlékezik meg a mellékelt kérvénnyel. Az irat érdekessége, hogy a görögkatolikus egyházban ekkor még a Julián-naptár volt használatban, a Szent István királyhoz kapcsolódó ünnepséget azonban a Gergely-naptárhoz igazították.

A bács-aranyosi gör[ög]kath[olikus] lelkészi hivataltól

97. sz[ám]

Nagyságos és Ft. Prépost és püspöki helyettes Úr!

A tisza-adonyi g[örög]k[atolikus] filiális hitközség kápolnaiskolája a ft. egyházi Főhatóság magas engedélye folytán f. hó 20-án: Sz[ent] István király ünnepén lesz megáldva.

Mivel ezen nap a Szűz Mária böjtjébe esik, azon alázatos kérelemmel járulok Nagyságodhoz: méltóztatnék a hitközségnek és a megjelenteknek ezen napra felmentvényt adni, hogy ünnepségünkön zsíros és húsos eledeleket is élvezni szabad lehessen.

Alázatos kérésemet ismételve, kiváló tisztelettel maradtam

Bács-Aranyos, u. p. Kapócs-Apáti, 1907. aug[usztus] 11-én

Nagyságodnak
alázatos szolgája:

Szócska János
g[örög]k[atolikus] lelkész

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–a.]