Nemes Hajdú Dorogh városa tekéntetes, nemes, nemzetes és érdemes Tagjai, teljes bizalommal való drága jó Uraink!

Alább írottak egész alázatossággal a nemes város tekéntetes, nemes, nemzetes és érdemes tagjai előtt leborulva esedezni kénteleníttetünk az eránt, hogy bennünket a keresztúri méltóságos gróf Aspermont bányájában a szándékunkban lévő újonnan építendő templomunk számára megvásárolt köveknek való szállításában ezen mostani alkalmatos úton felsegélleni kegyesen méltóztatnának, ezen okokra nézve.

1orHogy már huzamos esztendőktől fogva a mi őseinktől a mindenható Úrnak tiszteletére készíttetett egy oly régi épülésű isteni házban tehetetlenségünk miatt, akaratunk ellen a legméltóságosabb [—] tekéntetű és érdemű áldozatainkat végeztetni kénszeríttettünk, mely mind mennyiségére nézve a megsokasodott, tehetetlen társaink befogadására elégtelen, mind pedig a megavuló régisége miatt a legkívánatosabb tárgyunk tétele közepette is a legszomorúbb esettől félhetünk mindennap. A végett

2szor azon történhető szomorú esetből is megfontolása oly összekapcsolt szívvel való egyezésre tett mindnyájunkat, mely által ezen dűlőfélben lévő régi templomunk helyébe más, új templomot építeni szándékoznánk, mely tárgyunkra csak ugyan a legközelebb elmúlt esztendőbe a keresztúri bányába vagy 200 öl köveket megalkudtunk, de az utóbb elmúlt egynéhány esztendőknek mostohasága sokakat közülünk majdnem a legsiralmasabb ínségre döntött, ingó jószágainkat és járó marháinkat élelmek módjára s életek fenntartására elidegeníteni könnyes szemekkel kénteleníttettünk; így tehát kevés marhás embereink lévén, elégteleneknek látjuk magunkat azon templomra megvásárolt köveket helybe való előszállítására.

Ezen okokra nézve, esedezünk egész alázatossággal a nemes város tekéntetes, nemes, nemzetes és érdemes minden tagjai előtt, amennyiben ezen mostani alkalmatos útban [?] azon templomnak való megvásárolt kövek helybe való szállításába bennünket felsegélyezni kegyesen méltóztatnának. Tudván az ilyen cselekedetnek Isten előtt való nagy érdemét, ígérjük mi is az ilyetén esetben megkívánható felebaráti szeretetnek zálogát tehetségünk szerint vissza[—].

Melyért amidőn újra, meg újra egész alázatossággal esedeznénk, maradunk

Rátz Fejértón die 19afebr. 1821.

A tekintetes, nemes, nemzetes és érdemes nemes városi minden tagok

alázatos, szegény szolgája

[Forrás: GKPL I–1–a. Fasc. 26 N0 14.]