A Hajdúdorog egyházmegyei ntdő Klérusnak

Krisztusban kedves Testvéreim és Fiaim!

1:1911. sz[ám] A mai napon mindnyájan megkapták gróf Scapinelli Raphael laodiceai érsek, bécsi apostoli nuncius úr Őnagyméltóságának folyó hó 17-én kelt köriratát, amelyben Őexcellenciája mindnyájuk tudomására hozni méltóztatott, hogy a dicsőségesen uralkodó X. Piusz pápa Őszentségének 1912. évi június hó 8-án kelt „Christifideles graeci” kezdetű bullájával kanonizált hajdúdorogi görög szertartású katolikus egyházmegyét folyó évi november hó 17. napjától kezdve életbe lépteti, s arról is értesíti Nagyon Tisztelendőségteket, hogy Őszentsége ezen újonnan alapított egyházmegye élére a kinevezendő megyéspüspök trónfoglalásáig apostoli adminisztrátori minőségben engem kegyeskedett állítani és legkegyelmesebben kinevezni.

Amidőn Krisztus Urunknak hódoló imádással, földi helytartójának: Szentséges Atyánknak pedig hálás szívvel fejezem ki mindnyájunk alázatos köszönetét az új egyházmegye megalkotása által velünk gyakorolt kiváló kegyelemért, egyúttal mély hódolattal hajlom meg az isteni Gondviselésnek Őszentsége közvetítésével tett azon legmagasabb intézkedése előtt, amellyel ezen egyházmegye kormányzását ideiglenesen reám bízni, gyönge vállaimra helyezni kegyes volt.

Őszentsége ezen új egyházmegyét a szeretet jegyében alapította, a szeretet Istene nevében üdvözlöm én is Nagyon Tisztelendőségteket és lelki vezetésük alatt álló kedves híveimet, s ezen ünnepélyes alkalommal, az új dioecesis élete hajnalán esdve kérem Őt, hogy az égi béke, a szeretet, a lelkek üdvéért lelkesedő hivatásérzet és egymást megértés szellemét öntse mindnyájunk szívébe. […]

Ungvárott, 1912. november 21-én, Szent Mihály főangyal és az összes mennyei erők ünnepén.

Krisztusban szíves atyjok:

Antal püspök, apostoli adminisztrátor”

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára I–1–b. 1:1912]