A szabolcsveresmarti fiókegyháznak emlékezetes örömnapja lett május 21-e. A filia önállósítás felé törekedve eljutott az első nagy jelentőségű állomásig, újonnan épülő temploma alapkövének megáldásáig. A szertartást Legeza Miklós esperesi hivatalvezető meghívására, a hívek óhaja szerint, egy központi kiküldött, Melles Géza kanonok végezte a h[elyettes] esperes és több lelkész részvételével.

Már a reggeli órákban nagyszámú hívőközönség gyűlt össze. Ott volt a helybeli és a szomszédos lakosság felekezeti különbség nélkül. Még a Tiszántúlról is jött három processzió, Zemplénagárdról, Csékéről és Dámócról lelkészeink vezetése mellett. Megjelent a helybeli református lelkész s a kékcsei róm[ai] kat[olikus] plébános is híveikkel együtt. A papság társas Szent Liturgiájának s az alapkő megáldásának ünnepélyességét emelte az egybesereglett, különböző keresztény vallású hívek példás áhítata. A szertartás befejeztével a kanonok buzdító alkalmi beszédet tartott. Méltatta a nap jelentőségét. Elismeréssel emelte ki Kocsis János hittestvérünk félmilliós adományát, dicsérettel emlékezett meg a nemes lelkű jótevő sógorának, Vigh Bertalan ref[ormátus] hitű földbirtokos áldozatkészségéről s összes veresmarti híveink nemes lelkesedéséről, akik az előbbiek szép példáján felbuzdulva, szintén félmillió koronát szavaztak meg a költségek fedezésére. A gyűjtés még javában folyik. Mindenik érdekelt igyekszik kivenni a maga részét az áldozathozatalból.

Az építkezés sikerét biztosítja a vezető műépítész szakértelme mellett Tóth János kisvárdai parókus ügybuzgalma, aki elődeinek munkáját hatványozott ügyszeretettel folytatja. Mindent megtesz, hogy Veresmart vágya, a különálló gör[ög]kat[olikus] parókia megszervezése mielőbb megvalósuljon.

A megyés főpásztor megígérte, s ezt a celebráns a hívek nagy örömére ki is hirdette, hogy az új templomot – hacsak valami nagy akadály közbe nem jön – ő maga fogja felszentelni.

Kívánjuk, hogy rövidesen felépüljön a díszes templom, ezt kövesse az új lelkészi lakás megfelelő beltelekkel s a lelkészi állomás illő javadalmazásának biztosítása. Akkor Veresmart, a körülötte fekvő csekély lélekszám[ú] filiákkal kiegészítve, megkezdheti önálló életét egyházunk, szertartásunk megerősödésére. (M)

[Forrás: Görögkatholikus Tudósító (1922) II. évf. 13. szám, 2. oldal – Nyíregyháza, 1922. május 28.]