Különös észrevétel a kolera felől

Az úgyneveztetett kolera vagy epekórság nyavalyája, mely ezelőtt 15-16 esztendővel Kelet-Indiában kezdődött, minekutána az északi tartományokban, nevezetesen az Orosz Birodalomban, Lengyelországban sok ezer embereket megemésztett, 1831dik esztendőben – noha annak ellentállására a Politica Jurisdictiótól bölcs rendelések tétettek – bécsapott, és már június, július hónapjaiban országunknak több vármegyéiben sokakat veszteget és emészt, mely nyavalyának eltávoztatására és attól való személyes megoltalmazásra nézve a Politica Jurisdictiónak különbféle gondos és bölcs felvigyázása, rendelése mellett, a fenn nevezett nyavalyába már beleesett vagy esendő betegek körül forgolódó lelkipásztoroknak pro cantela a következendő orvosi javallat adatott ki – úgymint:

Másolat:

A lelkipásztorok kolerás vagy egyéb ragadványos betegségnél megjelenvén, hogy maguktól a ragadványt eltávoztassák, e következendőket főképp teljesítsék:

1ször Éhgyomorral olyanokhoz soha ki ne induljanak.

2szor Ecettel vagy mészklórvízzel orcájukat, kezeiket mossák meg, ugyanazokkal szájokat öblítsék ki, orrukban szippantsák fel.

3szor Mészklórt magokkal hordozzanak.

4szerA betegek háza előre kiszellőztetvén, minden piszkoktól kitisztíttatván, ecet vagy mészklórgőzzel töltessenek be, és úgy menjenek a betegekhez.

5ször Ott a beteggel szemközt való létet legalább közelebbről elmellőzvén, tobákoljanak, orrukat fújják, köhögjenek, krákogjanak, mivel közönségesen ezen utak által leginkább vitetődik fel a ragadvány: – azért az alább írt pirulákbul[?] egyet a szájukba forgassanak, és azt rágitskálják.

6szor Hazaérkezvén az ilyetén betegtől, legalább a felsőruhájukat, kalapjukat az udvaron levetvén, a szabad ég alatt szellőztetés végett akasszák fel, és a patikai füstölővel füstöltessék, és más hasonló betegek látogatásakor azt öltsék fel.

7szer A szobájokba más felsőruházatba öltözködvén, ismét a 2dik szám alatt említetteket kövessék el.

[…]

N[agy]kálló, 15. júli[us] 1831. Jósa István főorvos – Kiadta Elek p[üs]p[ök][1]

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–8–c. I.]


[1] Pótsy Elek püspök (kolerában halt meg 1831. július 11-én)