Jegyzőkönyv

Felvétetett Csegöldön 1931. január 21-én tartott hitközségi gyűlésen

Jelen vannak: Pataky István g[örög]k[atolikus] lelkész elnök, Árdán József tanító, jegyzőkönyvvezető s a hitközség tagjai teljes számban.

Tárgy: a templombővítés munkájának megkezdése, illetve az erre vonatkozó árlejtés meghirdetése.

Lelkész előadja, hogy tekintettel a gazdasági helyzet leromlására, a templomátépítési tervek körül a legelsőt és legolcsóbbat kell végrehajtani azzal a hozzáadással, hogy a hely kibővítése érdekében – hogy a templom valóban bővüljön – mindkét oldalon az újonnan épülő rész felett kórus építtessék. Ezáltal a terv szerinti bővülés kétszeresen nagyobbá válik.

Az elhangzott vita során a lelkész kijelenti, hogy a hitközség tagjaitól a templomépítésre összesen ötezer (5000 P) pengőt kér. Több és nagyobb összeget nem fog a hitközségtől igénybe venni. Ha ezen felül merülne fel költség, papi összes munkájának jövedelmét, meglévő ingóságait s a jövőben is [—] összes vagyonát és jövedelmét e templomi építésre leköti. Egyben kijelenti, hogy a vállalkozóval is olyan szerződést köt, hogy az a terv szerinti összegen felül egy fillérnyi többletfizetést semmi címen nem igényelhet.

Ezek után a hitközségi gyűlés a templomépítés megkezdését ilyen feltételek mellett elhatározta.

K. m. f.

Árdán József                                                                                   […]
g[örög]k[atolikus] tanító, jegyzőkönyvv[ezető]

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–4–a. 1. doboz, 3. kötet]