Köszönetnyilvánítás. A messze földön ismeretes máriapócsi búcsújáró hely Sz[ent] Vazul-rendi kegytemploma, melyet édes hazánk ezeréves emlékére renováltatott a rend, és amelyet őméltósága Firczák Gyula püspök atyánk 1896. év július 26-án föl is szentelt, teljes befejezést csak 1897. nov[ember] 1-jén nyert, s ma már a templom teljes egészében áll, és hogy oly díszesen lett helyreállítva, ezt Spisák Imre akad[émiai] szobrász és Spisák Gyula festőművész testvérek lelkiismeretes fáradozásának köszönhetni. Azért tehát, mint a kegytemplom gondnoka, el nem mulaszthatom a Spisák testvéreknek lelkiismeretes munkájokért ez úton is elismerő köszönetet mondani; nemkülönben mint oly férfiakat, kik a mi g[ögög]k[atolikus] rítusunk szerinti összes templomi munkálatban jártasak, bátran ajánlom őket az összes főt[isztelendő] paptársaimnak pártolásába és figyelmébe.

Lupis Sylvester, Sz[ent] Vazul-rendi atya, a kegytemplom gondnoka Forrás: Kárpáti Lapok: Egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap, 4. évf. (1898) 7. szám, 3. oldal