Bizonyítvány

„a Bold[ogságos] Szűz Mária pócsi második csodálatos képéről, vagyis azon képről, mely M[ária]ócson jelenben is köztisztelet tárgya, és mely 1715. év augusztus 1., 2. és 5. napjain bő könnyeket hullatott.

Az előbb leírt vizsgálat alapján az akkori egri püspök, gróf Erdődy Gábor Antal egyházmegyénk ez időbeli általános helynökéhez, Bizánczy György kállói lelkészhez (amennyiben egyházmegyénkben 1715. évben a püspöki szék üresedésben volt) a következő tartalmú iratot küldötte:

Nagyon tisztelendő Bizánczy György kállói lelkész úrnak és a görög szertartású katolikus papság és hívek lelki ügyeiben általános helynökömnek, Kállóban

Nagyon tisztelendő Úr!

Miután a pócsi Bold[ogságos] Szűz képének könnyezése a megejtett vizsgálatok alapján valónak és természetfelettinek bizonyult, és általam mint püspök által megerősíttetett, azért – törvényes távollétem által személyesen akadályoztatván – a mai napon főtisztelendő egri káptalanom kebeléből két tagot: névleg főtisztelendő Kiss János olvasó- és főtisztelendő Demeter János éneklő kanonok urakat mint teljhatalmú megbízottaimat Máriapócsra a végből küldöm ki, hogy ők a nevezett Isten Anyja képét a hívek nyilvános tiszteletére az Úrban szabadon kitehessék és kitegyék. Egyúttal akarom, hogy alattvalóiknak, de kiváltképen a templom és a pócsi kép őrzőinek és szolgáinak az említett képhez való ájtatosság, vigyázás és őrködés hangsúlyoztassék és szigorúan megparancsoltassék. Ki egyébiránt vagyok és maradok nagyon tisztelendő úrnak lekötelezett atyja az Úrban.

Eger, szeptember 19-én, 1715. évben

Gróf Erdődy Gábor Antal s.k.
egri püspök

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–9–a. 1. doboz (Vendégkönyv: 1900–1986; 36–37. oldal)]