A Munkács egyházmegyei ntdő Klérusnak

4421:1905. sz.

Az egyházmegyénkhez tartozó kislétai hitközség temploma f. é. június hó 7-én villámcsapás folytán leégett.

A hitközség tagjai a nem régen eszközölt nagyobb egyházi és iskolai építkezések következtében anyagilag kimerülvén – saját erejökből nem képesek Istennek hajlékát újból felépíteni és felszerelni, miért is a könyörületes szívek jótékonyságához fordulnak.

Felkérem ezért Nagyontisztelendőségteket, hívják fel híveiket, hogy ezen szent célra erejökhöz mérten adakozzanak.

A begyűlő adományok a kislétai lelkészi hivatalhoz küldendők.

Ungvár, 1905. július 3.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–9–a. 14. doboz