Alant megnevezett ezeknek rendében ezennel tudomásul tevén és megösmerém, hogy a’ máriapócsi Sz. Bazil Rend egyháza számára ugyanazon rend főnökétől N. T. Harmagyi Manasszesz úrtól, a’ többieknek megbízásával N. T. Zelni Iernő1 lévén felruházva, ki e művnek készítésére szolgálandó beadott rajzot a’ többiekkel megvizsgálván, mindnyájoknak megegyezésével helyben hagyott és az 1. alatt ide mellékelt rajz szerint készülendő Krisztus-koporsóját a f. évi nagypénteki ünnepélyre e következő hozzájárulékokkal elkészíteni felvállalván, nevezetesen: a Krisztus-koporsó faragott és festett kősziklával, az eleje, vagyis a fronton két márványozott és arany kapitellel, az párkányon felül két aranyozott és festett urnák, felül rajzok kálváriakereszttel és készületi [—] címmel ellátva, az párkányon két vaspléhen festett angyal, a koporsó mellett lévő két deszkán festett egy-egy öles őrkatonák és [—], vagyis belsőjén a’ koporsónak Krisztus koporsóba tétele Aritmetiai József és Nikodémus által, hat lámpákkal és hat festett golyókkal világítva leend – százharminc, azaz 130 pengő forintokért, a következő megegyezéssel: hogy a felvállalt művet az é. f. évi ó virágvasárnapjára tökéletesen elkészíteni kötelezem magamat – ellenkező esetre, ha a kitűzött időre vállalatomnak meg nem felelnék, negyven ezüst ft.-okat kötvén ki vinculumul. – Úgy nemkülönben az elkészült művre tíz évre a jótállást magamra vállalván, oly formán, hogy ha a’ művben az évek alatt változás történne, azt az én saját költségemen kötelezem magamat kiigazítani – mit ha nem akarnék tenni, ezennel felhatalmazom, hogy törvény útján is ezen kötelezettségemre nézve a szerzet elöljárói magának eleget tétethessen.

Miről is adom ezen kötelező levelemet Szatmárnémetiben március hó 22-én 1853.

Vajdovszky Filep
szobrász és aranyozó

Előttem
Szotágh Antal [—]
Németi gör. kath. tanár
Tibolth Aukszent
Sz.németi ideiglenes
segédlelkész előtt

[Forrás: Nagy Szent Bazil Rend Levéltára I-1-d. 1. doboz; 6. mappa]


1 Zelny Irén(eus)