Méltóságos és főtisztelendő Püspök, Apostoli Adminisztrátor Úr!

Kegyes Atyám és Uram!

December 29én tartott iskolaszéki gyűlésből kifolyólag azon alázatos kérelemmel járulok Méltóságodhoz, méltóztassék kegyesen intézkedni az iránt, hogy templomunk szakértő által megvizsgáltassék, mivel egy idő óta a szentély stukatorjának vakolata omlik nagy darabokban, a hajó bolthajtásán is repedések látszanak, a hívek félnek a templom összeomlásától. Különben is a templom a hívek számarányához képest oly kicsi, hogy a múlt évi karácsonyi ünnep első napi szentmiséjén a gyertyák elaludtak. S mivel ez utóbbi napokban a vakolat hullása, illetve omlása nagyon gyakori lett, Méltóságod utólagos beleegyezése reményében kértem a nyírlugosi plébános urat, hogy a karácsonyi ünnepek alatt a szent szolgálatokat a helybeli r[ómai] kat[olikus] templomban végezhessem, tekintettel arra is, hogy ez ünnepekre összejött hívek sokasága miatt keletkező forróság, gőz a vakolat hullását még jobban előidézi.

Ezek után kegyes intézkedését várom, sz[entelő] jobbjának csókolása mellett mély hódolattal maradtam.

Nyírbéltek, 1913. január 1.

† Méltóságodnak

engedelmes fia:
Volosin János
h[elyettes] lelkész

Forrás: Görögkatolikus Püspöki Levéltár I–1–a. 16/1913.