Toronykereszt

Az új templomra feltétetett 1869. évi augusztus 29én vasárnapon délután 4 órakor, vecsernye után Csonka István nagykárolyi ácslegény által. Megszenteltetett pedig nyíri ker. alesperes ntiszt. Juhászovits György úr által megelőző nyilvános – kis – vízszentelés után. Papilag közreműködtek: nt. Fekete István kálló-semjényi, Véghső Sándor gelsei és Vajda János ubrezsi lelkész urak; jeles alkalmi beszédet tartott Fekete István k. semjényi lelkész; a rk. egyház részéről jelen volt ntiszt. Máczý Ignácz nyír-adonyi segédlelkész. A kereszt ruhanemű kelmék, nyakkendők és különféle szalagokkal (pántlikák) volt felruházva, melyek az ács tulajdonai lettek. Az ácsok részére a kereszt mellett alkalmazott tányérba szentelés alatt adakozások gyűltek. A kereszt feltevésekor majdnem szerencsétlenség történt, mert a kelmének egy része a gomb nyaka alá gyűrődvén, ennek kiszabadítása végett a kereszt a gombszárról visszaemeltetett, amidőn is a kereszt bebillent, és ha szerencsére a’ másik (Hochwárt) ácslegény a keresztet esésében meg nem kapta volna, menthetlenül földre zuhant és megsemmisült volna. Hála légyen az Isten sz. segélyének. Ezen alkalommal felszenteltetett az esperes úr által.

 

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára (NYEL) II–39–c.