A Munkács-egyházmegyei Ntdő Klerusnak.

1557: 1898. sz.

Isten után legfőbb reményünk, a keresztény katolikus egyház égi patrónája, a boldogságos Szűz Mária, egyházmegyénknek is védőasszonya lévén, az Ó, mint egyházmegyénk védőszentje ünnepének megünneplését minden évben október hó 13-án (1-jére) az „Istenszülő oltalma” (Покровь Пр. Дивы) napjára tűzöm ki.

Elrendelem ennélfogva, hogy a nevezett napon a reggeli istentiszteletet megelőzően minden templomban lítia is végeztessék, és hogy ezen ünnepen minden parokiális templomban a sz. miseáldozat egyházmegyénk jólétéért és felvirágzásáért mutattassék be a Mindenhatónak.

Elrendelem végül, hívják fel Nagyon Tisztelendőségtek híveink figyelmét ezen ünnep fontosságára és jelentőségére, hogy ők is buzgó imával kérjék a jó Isten áldó kegyelmét egyházmegyénkre.

Ungvár, 1898. március 12.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára (NYEL) II–24–a. (1. kötet)