Az Aranyosapáti Görögkatolikus Egyházközségben végzett kánoni látogatás alkalmából templomtörténeti adalékokat tartalmazó levéltári forrást teszünk közzé.

A templomot 1936-ban kívül-belül felújították, jelen dokumentumban Mosolygó Sándor parókus a templomszentelésre kér engedélyt.


52:1936. szám

Nagyméltóságú és főtisztelendő Püspök Úr,

kegyelmes Uram!

Templomunk renoválását bevégeztük. Költségünk 3400 pengő volt, melyet nagyobbrészt a hívek adakozásából, részben pedig a templomi földek hozadékából fedeztünk.

Kifestettük művésziesen, új padokkal, ablakokkal és kövezettel láttuk el, az oltárt átalakítottuk, kívülről a tornyot és a falakat átjavíttattuk és kifestettük.

Szeretnénk folyó hó 19-én, vasárnap templomunkat ismét használatba venni, azért kérem Nagyméltóságodat, kegyeskedjék Tóth János kerületi esperesünket, akadályoztatása esetén pedig Papp György tornyospálcai lelkészt felhatalmazni a templomszentelés szertartásának elvégzésére.

Révaranyos, 1936. július 7-én

Nagyméltóságodnak szentelő jobbját csókolva:

(P. H.)
engedelmes fia
Mosolygó Sándor
lelkész

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–a.]

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára