Firczák Gyula munkácsi püspök 1897. október 10-én szentelte fel a mai Szent Miklós-székesegyházat. A Kárpáti Lapok című időszaki kiadvány beszámolójából emeltük ki az ünnepségre vonatkozó részletet.

„Az esős időjárás az ünnepség külső fényét teljesen megzavarta, mindazonáltal 10-én, a kora reggeli órákban nagy népcsoportok lepték el Nyíregyháza utcáit és az új görögkatolikus templom előtti tért. A lombokkal és virágokkal díszített templom szentelése délelőtt fél 9 órakor vette kezdetét. Őméltósága a püspök úr az előírt templomszentelési szertartást 12 presbiter és 12 növendékpap segédlete mellett végezve el, dr. Mikita Sándor kanonok, Lengyel Endre esperes-lelkész, Molnár Ágoston esperes-lelkész koncelebrálása s fényes asszisztenciával kezdetét vette a püspöki társas szentmise, mely alatt a székesegyházi énekkar kiváló határozottsággal énekelte gyönyörű kompozíciójú énekdarabjait. Az egyes darabok művészi előadása látható hatást gyakorolt a templomban levőkre.

A görögkatolikus templom a püspöki palota nélkül, 1906 előtt 
[Forrás: Felbermann Endre: Emlékek a múltból. A korabeli Nyíregyháza képekben, 23. o.] 

Harmóniánk ez alkalommal valóban stílszerű előadásával, bevégzett technikai készültségével tanújelét adta annak, hogy az ungvári püspöki Harmónia régi jó hírneve ma is meg van őrizve. 

Szentmise közben, az evangélium után Firczák Gyula püspök úr őméltósága szokott ékesszólásával az egyházról tartott hatásos allokúciót. Az egyházról szólva áttért a haza iránti kötelmek taglalására. Híveit vallásos kötelmeik teljesítésére s hazaszeretetre buzdítván, Isten áldását kérte a hívőkre, a városra s mindazokra, kik jóindulatukkal előmozdíták a templom felépítését. A szentmise véget érvén, a püspök úr őméltósága egyházi szokás szerint éltette a pápa őszentségét, a király őfelségét, a hívőket; dr. Mikita Sándor kanonok pedig a püspök úr őméltóságát. Az ünnepségnek egyházi része ezzel délelőtt 11 órakor véget ért.” 

[Forrás: Kárpáti Lapok, 3. évf. (1897), 42. szám, [3.] o.]